ഇക്കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്ന് ചിത്രങ്ങളെടുക്കലാണ്. ക്യാമറയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിപണനം ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ ...

ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ് എല്ലാ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും പൊതുവായുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ പല ഡെവലപ്പർമാരും ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്ങിനോ സ്മാർട്ട്ഫോണിനുള്ളിലെ ഇൻ-ബിൽറ്റ് ...

എല്ലാത്തരം യാത്രക്കാർക്കും വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ താമസസൗകര്യ ദാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നാണ് Airnnb, അവരുടെ ക്ലയന്റുകളിൽ സമ്പന്നരായ സെലിബ്രിറ്റികൾ മുതൽ നല്ല സമയം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൗമാരക്കാർ ...

ഇക്കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്ന് ചിത്രങ്ങളെടുക്കലാണ്. ക്യാമറയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിപണനം ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ ...

ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ് എല്ലാ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും പൊതുവായുള്ള ഒന്നാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ പല ഡെവലപ്പർമാരും ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്ങിനോ സ്മാർട്ട്ഫോണിനുള്ളിലെ ഇൻ-ബിൽറ്റ് ക്യാമറ ...

ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ് എല്ലാ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും പൊതുവായുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ പല ഡെവലപ്പർമാരും ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്ങിനോ സ്മാർട്ട്ഫോണിനുള്ളിലെ ഇൻ-ബിൽറ്റ് ...

ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ് എല്ലാ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും പൊതുവായുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ പല ഡെവലപ്പർമാരും ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്ങിനോ സ്മാർട്ട്ഫോണിനുള്ളിലെ ഇൻ ...